敎會

A: The Church.

P: L'église.

Giáo: Dạy, truyền dạy, tôn giáo. Hội: họp lại nhiều người.

Giáo Hội là đoàn thể lãnh đạo cao nhất của một tôn giáo.

Trong nghĩa nầy, Giáo Hội cũng là Hội Thánh.

Đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành phân ra: Giáo Hội Trung Ương và các Giáo Hội địa phương.