A: The red heel: Noble woman.

P: Le talon rouge: Femme noble.

Gót: cái phần sau của bàn chân. Son: màu đỏ như son.

Gót son là gót chân đỏ như son, chỉ người phụ nữ quí phái.

TNHT: Gót son biết đặng mất hay còn.

TNHT: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.