Hiền sĩ

賢士

A: Virtuous and talented man.

P: Homme vertueux et talentueux.

Hiền: Người có tài năng và đức hạnh hơn người. Sĩ: người trí thức.

Hiền sĩ là người trí thức có đạo đức.