Hoàn tục

還俗

A: To unfrock oneself.

P: Se défroquer.

Hoàn: Quay về, trở lại. Tục: tầm thường thấp kém, chỉ cõi đời.

Hoàn tục là trở lại cõi đời.

Người xuất gia tu hành thì lìa bỏ thế tục, nhưng trên đường tu gặp phải nhiều khó khăn khổ cực không kham nổi, xin trở về đời sống thế tục gọi là Quy tục, còn người tu phạm giới luật nặng nề, bị trục xuất khỏi nơi tu hành thì gọi là Hoàn tục. (Theo Từ Điển Phật Học Hán Việt)