Hoạn vô tài, hà hoạn vô vị
ID016104 - Tự Điển : Hoạn vô tài, hà hoạn vô vị 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần H
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Hoạn vô tài, hà hoạn vô vị

患無才何患無位

Hoạn: Lo lắng, tai nạn, bịnh tật. Vô: không. Tài: tài năng. Hà: sao? Tiếng để hỏi. Vị: địa vị.

Hoạn vô tài, hà hoạn vô vị: Lo mình không có tài, sao lại lo không có địa vị trong xã hội.

Cái đáng lo là mình không có đủ tài đức; còn mình có tài có đức rồi thì lo gì mình không có địa vị cao trong xã hội.