Hộ giá

護駕

A: To escort the God.

P: Escorter le Dieu.

Hộ: Che chở, bảo vệ, giúp đỡ. Giá: xe của vua đi.

Hộ giá là người đi theo để hộ vệ Đức Chí Tôn khi Đức Chí Tôn du hành.

Hộ giá Đức Chí Tôn từ trước đến nay là một vị Phật gọi là Ngự Mã Thiên Quân. (Xem chi tiết trong Tiểu sử của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, phần Nguyên căn của Đức Phạm Hộ Pháp)