Hữu sanh hữu tử
ID016337 - Tự Điển : Hữu sanh hữu tử 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần H
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Hữu sanh hữu tử

有生有死

Hữu: Có, trái với Vô là không. Sanh: sống. Tử: chết.

Hữu sanh hữu tử: Có sống thì phải có chết.

Sự sống và sự chết của con người hay của chúng sanh đều theo luật: Thành, Trụ, Hoại, Không. Thành là hình thành, Trụ là tồn tại duy trì, Hoại là hư hỏng, Không là tiêu mất.

Định luật nầy nằm trong Luật Tiến hóa của Càn Khôn, bởi vì sống là để tiến hóa. Khi xác thân già nua không còn đủ sức tiến hóa nữa thì phải chết để linh hồn chuyển qua một xác thân mới tiếp tục tiến hóa. Mức tiến hóa cuối cùng là linh hồn hiệp vào Đại Hồn của Thượng Đế.