Hữu sắc vô hương
ID016338 - Tự Điển : Hữu sắc vô hương 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần H
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Hữu sắc vô hương

有色無香

A: Beautiful but without fragrance.

P: Belles couleurs mais sans parfum.

Hữu: Có, trái với Vô là không. Sắc: sắc đẹp. Vô: không. Hương: thơm.

Hữu sắc vô hương là nói về cái hoa thì: Hoa đẹp nhưng không có mùi thơm; nói về phụ nữ thì: Người phụ nữ có sắc đẹp nhưng không có hạnh nết tốt.