Kiếp phù sinh

劫浮生

A: Ephemeral destiny.

P: La destinée éphémère.

Kiếp: Một đời sống kể từ lúc sanh ra cho đến lúc chết. Phù: nổi. Sinh: sống.

Kiếp phù sinh là cái kiếp sống của con người ngắn ngủi như cái bọt nổi trên mặt nước.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Chung đỉnh mảng tranh giành, lợi danh thường chác buộc, kiếp phù sinh không mấy lát, đời giả dối chẳng là bao.