Kỳ đảo

祈禱

A: To pray.

P: Prier.

Kỳ: cầu xin. Đảo: cúng tế xin Thần ban phước.

Kỳ đảo là cúng tế cầu xin Thần linh ban phước.