Kỳ ký

騏驥

Kỳ: tên một loài ngựa hay. Ký: tên một loại ngựa hay, mỗi ngày chạy được ngàn dặm (thiên lý mã).

Ký ký là hai giống ngựa chạy rất giỏi, chỉ người tài giỏi vượt bực.

Chiến Quốc sách viết: Kỳ ký thịnh tráng chi thời, nhất nhật nhi tri thiên lý. Nghĩa là: Ngựa Kỳ ngựa Ký lúc đang mạnh khỏe, mỗi ngày chạy được ngàn dặm.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Quanh đường chớ cậy chơn Kỳ ký.