Khai quang điểm nhãn
ID016526 - Tự Điển : Khai quang điểm nhãn 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần K
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Khai quang điểm nhãn

開光點眼

Khai: Mở ra, mở đầu, mở mang, bắt đầu. Quang: sáng. Điểm nhãn: vẽ con mắt.

Khi một tượng Phật được đắp và tô vẽ xong, đem tượng Phật đặt đúng vị trí rồi lựa ngày tổ chức lễ Khai quang điểm nhãn cho tượng Phật, sau đó mới bắt đầu thờ cúng tượng Phật.

Điểm nhãn là lễ vẽ con mắt Phật.

Khai quang là lễ dâng cúng Đức Phật.