Khí vũ hiên ngang
ID016603 - Tự Điển : Khí vũ hiên ngang 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần K
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Khí vũ hiên ngang

氣宇軒昂

Khí: hơi thở, sức mạnh thể chất hay tinh thần. Vũ: bốn phương và trên dưới. Hiên ngang: có thái độ tự tin tự cường, bất khuất.

Khí vũ hiên ngang là người có chí khí lớn, hiên ngang vùng vẫy trong Trời Đất.