Khôi khôi

恢恢

A: Immense.

P: Immense.

Khôi: to lớn.

Khôi khôi là mênh mông bao trùm tất cả.

Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu: Lưới Trời lộng lộng, thưa mà không lọt.