Khủng kinh ma chướng
ID016667 - Tự Điển : Khủng kinh ma chướng 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần K
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Khủng kinh ma chướng

恐驚魔障

Khủng: Sợ hãi, dọa nạt, rối loạn. Kinh: sợ. Ma: ma quỉ. Chướng: ngăn trở.

Khủng kinh ma chướng là sợ hãi vì bị ma quỉ ngăn trở bước đường tu tiến.

Di Lạc Chơn Kinh: Nhược hữu nhơn thọ trì khủng kinh ma chướng, nhứt tâm thiện niệm: Nam mô Di-Lạc Vương Bồ Tát,...