KHỨ

KHỨ: 去 Đi, đã qua, bỏ mất.

Thí dụ: Khứ hồi, Khứ niên.