Khứ hồi

去回

A: To go and to come back.

P: Aller et revenir.

Khứ: Đi, đã qua, bỏ mất. Hồi: trở về.

Khứ hồi là đi và về.