Khứ niên

去年

A: Last year.

P: Année passée.

Khứ: Đi, đã qua, bỏ mất. Niên: năm.

Khứ niên là năm qua, tức là năm ngoái.