Lạm dự

濫預

A: To abuse.

P: Abuser.

Lạm: Lấn vào, làm quá giới hạn. Dự: tham dự vào.

Lạm dự là không đủ tư cách mà lại tham dự vào.

Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp: Vì phần nhiều người lạm dự vào bậc Thiên phong, lấy tà tâm bẻ bai biếm nhẻ, chớ chẳng chịu truyền bá....