Linh diệu

靈妙

A: Miraculous.

P: Miraculeux.

Linh: Thiêng liêng, huyền diệu. Diệu: khéo léo, huyền diệu.

Linh diệu là thiêng liêng huyền diệu.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Thầy sanh ra mỗi chủng tộc đều có đặc biệt một phần linh diệu riêng.