Linh oai

靈威

A: Divine majesty.

P: Majesté divine.

Linh: Thiêng liêng, huyền diệu. Oai: vẻ oai nghiêm đáng nể sợ.

Linh oai là cái vẻ oai nghiêm thiêng liêng.

Linh oai mạc trắc: cái oai quyền thiêng liêng không thể đo lường được. (Mạc là không, trắc là đo lường).

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Linh oai vẻ ngọc là gươm sắc.