Long vân

龍雲

A: Dragon in the clouds.

P: Dragon dans les nuages.

Long: Rồng, mạch nước, chỉ vua. Vân: mây.

Long vân là rồng mây.

Hội Long Vân có 2 nghĩa:

1. Hội Long Vân là hội thi tuyển người tài giỏi ra giúp dân giúp nước.

Kinh Vào Học: May duyên gặp hội long vân.

Kinh Dịch có câu: Vân tòng long, phong tòng hổ, Thánh nhân tác nhi vạn vật đổ. Nghĩa là: Mây theo rồng, gió theo cọp, bậc Thánh nhân dấy lên mà vạn vật được thấy.

Long vân cũng có ý nghĩa là nói người bề tôi tài giỏi gặp được vua hiền đức, thành ra tôi hiền chúa Thánh mặc sức vẫy vùng đem hết tài năng an bang tế thế, cũng như rồng gặp mây.

Long vân cũng có nghĩa là cơ hội may mắn cho người tài giỏi lập công danh sự nghiệp.

2. Hội Long vân là hội dự bị trước khi tới Hội Long Hoa.

Có thể nói rằng: Hội Long Vân là hội thi bán kết, và Hội Long Hoa là hội thi chung kết. Vì là Hội thi bán kết nên sự đào thải rất dữ dội để lựa những phần tử có trình độ đạo đức khá, đưa vào dự kỳ chung kết.

Hiện nay trên thế giới, khối Quỉ Vương đang hoành hành dữ dội, khiến nhơn loại phải chịu nhiều tai họa như: chiến tranh giết hại lẫn nhau, nghèo đói, cướp bóc,.... Đó là cơ khảo thí Tiền Long Hoa, để lọc lừa sàng sảy, loại bỏ một số người có nghiệp ác quá nặng.

Đó cũng gọi là Hội Long Vân, hội thi bán kết.

Qua Hội Long Vân, nhơn loại còn lại mang nghiệp quả nhẹ hơn, nên có điều kiện tu tiến để sau cùng dự tuyển Hội Long Hoa.

Những điều nầy, sấm giảng trong dân gian Việt Nam đã có tiên tri trước hàng trăm năm nay rồi:

Mười phần mất bảy còn ba,
Mất hai còn một mới ra thái bình.

Vậy thì, mất 7 còn 3 là thời kỳ đầu, tức Hội Long Vân.

Mất 2 còn 1 là thời kỳ sau, tức Hội Long Hoa.