Long vị

龍位

Long: Rồng, mạch nước, chỉ vua. Vị: chỗ đứng, bài vị.

Long vị là tấm linh vị có chạm hình rồng quấn xung quanh, được sơn son thếp vàng để tăng phần cao quí và đẹp đẽ.

Chúng ta thường thấy các long vị nầy đặt trên bàn thờ Đức Chí Tôn, dưới Thiên Nhãn nơi Tòa Thánh hay Thánh Thất.

Nơi Thánh Thất, có 8 long vị đặt dưới Thiên Nhãn, tất cả long vị đều viết bằng Hán tự, kể ra:

Hàng trên có 3 long vị của 3 Đấng Giáo chủ Tam giáo

Tây Phương Giáo Chủ 西方敎主

Thái Thượng Đạo Tổ 太上道祖

Khổng Thánh Tiên Sư 孔聖先師

Hàng dưới kế là 3 long vị của Tam Trấn Oai Nghiêm:

Thái Bạch Kim Tinh 太白金星

Quan Âm Như Lai 觀音如來

Quan Thánh Đế Quân 關聖帝君

Hàng giữa kế dưới là long vị của Giáo chủ Thánh đạo:

Gia Tô Giáo Chủ 耶蘇敎主

Hàng giữa dưới nữa là long vị của Giáo chủ Thần đạo:

Khương Thượng Tử Nha 姜尚子牙

Hàng chót là long vị của Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mà sau nầy Hội Thánh mới ra lịnh thêm vào cho đủ Ngũ Chi Đại Đạo nơi hàng giữa từ trên xuống dưới.

Các long vị thường được làm bằng loại gỗ tốt đặc biệt, như mít nài, giáng hương, v.v... được thợ của Hội Thánh làm theo một kiểu giống nhau, và trước khi đặt lên bàn thờ thì được một Chức sắc Hiệp Thiên Đài trấn thần các long vị.

Đối với các Chức sắc Thiên phong qui liễu, để có tính cách tôn kính, các linh vị của Chức sắc cũng được gọi là long vị.

Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938): Phương Pháp thực hành: Khi đặng truy phong rồi, con cháu hoặc anh em phải đem long vị về Tòa Thánh với một vài vị Chức sắc sở tại đưa lên. Khi về đến Tòa Thánh có Đức Hộ Pháp ban quyền và làm lễ long trọng.

Sau khi hành lễ, đưa long vị trở về địa phương. Hội Thánh đưa đến cửa ngõ Tòa Thánh, rồi phái vài vị Chức sắc đưa đi tùy theo phẩm tước, đến tận Thánh Thất sở tại. Đầu Tỉnh, Đầu Họ, Đầu Quận Đạo phải thiết lễ và dựng mộ bia cho long trọng.