Ly cung

離宮

A: To leave the royal palace.

P: Quitter le palais royal.

Ly: Chia lìa, lìa tan. Cung: cung điện của vua.

Ly cung là rời bỏ cung điện.

Đây là nói về Thái Tử Sĩ Đạt Ta rời hoàng cung, đi vào rừng núi yên tĩnh để tầm Đạo tu hành.

Kinh Khi Về: Ra thành Phật Tổ gặp kỳ ly cung.