Ly kinh phản đạo
ID016979 - Tự Điển : Ly kinh phản đạo 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần L
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Ly kinh phản đạo

離經反道

Ly: Chia lìa, lìa tan. Kinh: đạo thường, những phép tắc qui định cần phải gìn giữ và tuân theo. Phản: làm trái lại. Đạo: đạo lý.

Ly kinh phản đạo là lìa xa đạo thường, làm trái đạo lý.