Lý đoán

理斷

A: Conclusions for.

P: Conclusions pour.

Lý: Đường lối, lý lẽ. Đoán: phán đoán, căn cứ vào những điều đã biết để suy xét và đánh giá trị.

Lý đoán là căn cứ vào những lý lẽ để phán đoán binh vực một người nào.

Chú Giải Pháp Chánh Truyền: Bảo Đạo phải gìn giữ bí mật ấy cho kín nhiệm, làm tờ lý đoán binh vực chiếu y luật Đạo, rồi dâng lên cho Thượng Phẩm.