Mạc trắc

莫測

A: Immeasurable.

P: Immesurable.

Mạc: chẳng, không, đừng. Trắc: đo lường.

Mạc trắc là không đo lường để biết được.

Kinh Ngọc Hoàng Thượng Ðế: Linh oai mạc trắc.