Mạt vận

末運

A: Misfortune.

P: Adversité.

Mạt: Cái ngọn, cuối, hết, hèn mọn. Vận: số mạng.

Mạt vận là lúc xui xẻo, khốn đốn.