Máy sâu họa kín
ID017062 - Tự Điển : Máy sâu họa kín 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần M
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Máy sâu họa kín

Máy: Chữ Hán là Cơ: bộ máy, chỉ tất cả hoạt động nào có tính cách tuần hòan và liên tục. Sâu: sâu xa huyền diệu. Họa: tai họa. Kín: không để lộ ra cho người thấy được.

Máy sâu là bộ máy huyền diệu của Trời.

Họa kín là cái tai họa không để lộ ra cho thấy, tới chừng tai họa đến thì mới thấy, mới biết.

Ý nói máy Trời huyền diệu, con người không thể thấy biết hết được.

Kinh Sám Hối:
Phải hiểu biết máy sâu họa kín,
Thánh Thần đâu tư lịnh bỏ qua.