Mảy hào

A: A tiny bit.

P: Un tantinet.

Mảy: một chút xíu, một phần rất nhỏ. Hào: sợi lông nhỏ.

Mảy hào là một phần nhỏ xíu.

Kinh Sám Hối: Xét xem công quả chẳng ly mảy hào.