Minh cảnh đài
ID017102 - Tự Điển : Minh cảnh đài 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần M
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Minh cảnh đài

明鏡臺

Minh: Sáng, rõ ràng, sáng suốt, ban ngày. Cảnh: còn đọc là Kính: cái gương soi. Đài: cái đài cất cao lên.

Minh Cảnh Đài tức là Minh Kính Đài là đài gương sáng nơi cõi thiêng liêng, nơi đó có đặt một tấm kiếng huyền diệu, mỗi chơn hồn khi đến đứng trước tấm kiếng nầy thì sẽ thấy hiện ra trong tấm kiếng tất cả hành vi và lời nói của chơn hồn trong suốt kiếp sanh nơi cõi trần, để cây cân Công bình thiêng liêng định phân tội phước, thăng hay đọa.

KĐ5C:
Đài Chiếu Giám Cảnh Minh nhẹ bước,
Xem rõ ràng tội phước căn sinh.

Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo Con đường Thiêng Liêng Hằng Sống, có nói về Minh Cảnh Đài như sau:

"Đài ấy là Tòa Tam Giáo, chúng ta không thấy cái trạng thái hình thể nó ra sao. Khi chúng ta đến, hào quang chiếu diệu xông lên làm như ngọn lửa vậy.

Lửa ấy chẳng phải lửa thật, nó là hào quang, cho ta thấy trước rồi nó biến mất đi, kế thấy một cây cân Công bình hiện ra trước mắt chúng ta rồi cũng từ từ biến mất.

Chúng ta thấy mình chẳng khác nào như khán giả đứng trước đài kia coi lại cả kiếp sanh của chúng ta, từ trước nó sẽ có trước mắt chúng ta, không điều gì sót, phải chăng nơi ấy kinh Phật nói là Minh Cảnh Đài?

Trước mặt chúng ta, chúng ta thấy khi trước chúng ta làm những việc gì, nay nó sẽ chiếu lại cho xem chẳng khác gì mình xem tuồng hát bóng vậy. Mỗi khi mình hành động gì trong kiếp sanh khi xưa, hôm nay đều ngó thấy trước mặt, và cây cân Công bình ấy tùy theo nên hư, tội phước mà hiện tượng ra hết thảy, quyết đoán một cách công bình, không sai chút nào hết. Phải chăng đó là huyền bí của Tòa thiêng liêng ấy.

Vậy, hành tàng đã có trước mắt, luật Tam Giáo chẳng hề sai chạy. Kiếp sanh đã làm gì, đời hay đạo, mặt luật thiêng liêng không sót một điều."