Mộ bi (mộ bia)
ID017126 - Tự Điển : Mộ bi (mộ bia) 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần M
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Mộ bi (mộ bia)

墓碑

A: The tombstone.

P: La pierre tumulaire.

Mộ: Cái mả. Bi: Bia: tấm bằng đá dựng trước mộ để ghi tên tuổi và chức phận của người chết.

Mộ bi hay Mộ bia là tấm đá đặt trước mộ, trên đó có ghi tên tuổi, chức phận của người chết để lưu truyền cho con cháu.