Mộng hồn

夢魂

A: Imagination.

P: Imagination.

Mộng: Chiêm bao. Hồn: chỉ cái tinh thần của con người.

Mộng hồn là trong lòng có điều nghĩ ngợi vẩn vơ nên tinh thần như lạc vào trong cảnh mộng.