Nam phong thử nhựt biến nhơn phong
ID017197 - Tự Điển : Nam phong thử nhựt biến nhơn phong 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần N
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Nam phong thử nhựt biến nhơn phong

南風此日變人風

Nam: Phương Nam, nước Việt Nam, người Việt Nam. Phong: phong hoá. Thử: ấy, cái ấy. Nhựt: ngày. Biến: biến hoá tạo ra. Nhơn: người, nhơn loại. Nam phong: phong hóa của người Việt Nam. Nhơn phong: phong hóa của nhơn loại.

Nam phong thử nhựt biến nhơn phong: nền phong hóa của người Việt Nam ngày ấy biến thành nền phong hóa của nhơn loại.

Câu thi vừa giải nghĩa trên nằm trong bài thi của Đức Chí Tôn giáng cơ ban cho để ông Lê Văn Hoạch trao cho vua Bảo Đại. Xin chép bài Thánh Ngôn nầy ra sau đây:

Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Đạo.

BÁO ÂN TỪ, đêm 11 rạng 12 tháng 12 Đ. Hợi.
(dl đêm 21 rạng 22-1-1948), 1 giờ tới 1 giờ rưởi.

THẦY

Các con, từ ngày nay là ngày Thầy đắc vọng cho toàn cả nòi giống các con.

VĨNH và HỌACH phải hiệp cùng VĨNH THỤY mà làm cho tròn Thánh ý Thầy đã định nghe. TẮC, con biểu TÀI viết Nho văn bài thi nầy cho HOẠCH đưa tận tay VĨNH THỤY.

THI:
Thượng hạ nhị Thiên xử địa hoàn,
Việt Nam nhứt quốc nhứt giang san.
Hoàng đồ toàn bảo Thiên thi định,
Đảnh tộ trường lưu tổ nghiệp tồn.
Quốc Đạo kim triêu thành Đại Đạo,
Nam phong thử nhựt biến nhơn phong.
An dân liệt Thánh tùng Nghiêu Thuấn,
Văn hóa tương lai lập Đại Đồng.

Thầy lại còn muốn cho hai con HOẠCH và VĨNH hiệp cùng VĨNH THỤY hội thuyết tại Vịnh Hạ Long, nghe à.

Thầy ban ơn cho các con. Thăng.

Ghi chú:

VĨNH: Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh.

HOẠCH: Bảo Sanh Quân Lê Văn Hoạch, Thủ Tướng.

VĨNH THỤY: tên của vua Bảo Đại: Nguyễn Vĩnh Thụy.

TẮC: Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc.

TÀI: Nguyễn Bửu Tài phái Tiên Thiên, qui hiệp Tòa Thánh Tây Ninh, được Đức Lý Giáo Tông phong chức Phối Sư phái Thượng.

Trong bài thi có chữ: Đảnh tộ.

Đảnh: Đỉnh: cái vạc, to lớn, đang lúc. Tộ: vận nước nối đời thịnh vượng. Đảnh tộ là vận nước đang lúc thịnh vượng.