Nam Thiệm Bộ Châu
ID017203 - Tự Điển : Nam Thiệm Bộ Châu 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần N
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Nam Thiệm Bộ Châu

南贍部洲

Nam: Phương Nam, nước Việt Nam, người Việt Nam. Thiệm Bộ: tên một giống cây. Châu: vùng đất lớn mà chung quanh là biển.

Theo Phật giáo, Nam Thiệm Bộ Châu là vùng đất lớn ở về phía Nam núi Tu Di, mà trên Châu nầy có mọc rất nhiều cây Thiệm bộ. Nam Thiệm Bộ Châu là châu của chúng ta đang ở, cũng có nghĩa là cõi Ấn Độ.

Theo Vũ Trụ quan của Đạo Cao Đài, Nam Thiệm Bộ Châu là tên của một Châu trong Tứ Đại Bộ Châu nơi cõi thiêng liêng, mà Thất thập nhị Địa (72 Địa cầu) nằm trong Tứ Đại Bộ Châu nầy. Địa cầu 68 của nhơn loại chúng ta nằm trong Nam Thiệm Bộ Châu. (Xem chi tiết nơi chữ: Tứ Đại Bộ Châu, vần T)

Bài Xưng Tụng Công Ðức Phật Tiên Thánh Thần: Xin giải nàn Nam Thiệm Bộ Châu.