Nẻo hoạn

A: Path of mandarin.

P: Chemin de mandarin.

Nẻo: Lối đi, con đường đi. Hoạn: làm quan.

Nẻo hoạn là dịch chữ: Hoạn lộ: con đường làm quan.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Nẻo hoạn buông khơi trí đặc tài.