Nẻo phiền

A: Path of sadness.

P: Chemin de tristesse.

Nẻo: Lối đi, con đường đi. Phiền: buồn rầu lo lắng.

Nẻo phiền là con đường phiền não, đó là con đường đời tranh danh đoạt lợi, giựt giành quyền tước.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Dẫn khách phồn hoa lánh nẻo phiền.