Niệm niệm bất vong
ID017241 - Tự Điển : Niệm niệm bất vong 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần N
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Niệm niệm bất vong

念念不忘

Niệm: Tưởng nghĩ tới, tư tưởng, đọc lên. Bất: không. Vong: quên.

Niệm niệm bất vong là nhớ tưởng không quên.