Niệm Phật

念佛

A: To invoke the Buddha.

P: Invoquer le Bouddha.

Niệm: Tưởng nghĩ tới, tư tưởng, đọc lên. Phật: Đức Phật.

Niệm Phật là đọc danh hiệu của Đức Phật, và tưởng nghĩ tới công đức, lòng từ bi của Đức Phật.