NIÊN

NIÊN: 年 Năm, tuổi. Thí dụ: Niên đại, Niên giám.