Niên quang tự tiễn
ID017247 - Tự Điển : Niên quang tự tiễn 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần N
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Niên quang tự tiễn

年光似箭

Niên: Năm, tuổi. Quang: sáng, hết. Tự: giống như. Tiễn: cái tên để bắn.

Niên quang tự tiễn là năm hết như tên bắn, ý nói thời gian qua mau như tên bắn.