Non thẳm

A: Distant mountain.

P: Montagne lointaine.

Non: núi. Thẳm: xa lắm, xa mút tầm mắt.

Non thẳm là núi ở chỗ xa xôi hoang vắng.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Sanh nhằm đời có một Đạo chánh chẳng phải dễ, mà bước lên con đường chông gai, lần vào non thẳm kiếm ngọc lại càng khó.