我相

A: The physiognomy of mine.

P: La physionomie de moi.

Ngã: Ta, tiếng tự xưng. Tướng: hình dạng.

Ngã tướng là hình dạng của ta.

Cái hình dạng nầy của ta là vật chất, là giả tạm, đừng nên cố chấp nó mà sa vào sự Chấp ngã rất tai hại.

TĐ ĐPHP: Đức Chí Tôn cho biết, trí thức và linh hồn trọng yếu, do căn nguyên của sự sanh hoạt của nó định cái Ngã tướng cho ta.

TÐ ÐPHP: Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp.