A: Inkstand.

P: Encrier.

Nghiên là đồ dùng mài và đựng mực tàu hay mực son để viết chữ Nho màu đen hay màu đỏ.