Nghinh xuân tiếp phước
ID017384 - Tự Điển : Nghinh xuân tiếp phước 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần NG
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

迎春接福

A: To welcome the Spring and to receive the good luck.

P: Accueillir le Printemps et recevoir le bonheur.

Nghinh: Tiếp rước, tiếp đón. Xuân: mùa Xuân. Tiếp: rước vào.

Nghinh Xuân tiếp phước là đón mùa Xuân và rước vào nhà điều tốt lành.