Ngọc diệp kim chi
ID017405 - Tự Điển : Ngọc diệp kim chi 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần NG
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

玉葉金枝

A: Gold branches and jade leaves: Noble family.

P: Branches d'or et feuilles de jade: Famille noble.

Ngọc: Thứ đá quí có màu rất đẹp, là vua của loài đá, chỉ sự quí báu, cao quí. Diệp: lá. Kim: vàng. Chi: nhánh, cành cây.

Ngọc diệp kim chi là lá ngọc cành vàng, chỉ con cháu của các vua chúa, hay của các gia đình quí tộc.