玉帝

A: Jade Emperor.

P: Empéreur de Jade.

Ngọc Đế là nói tắt của từ ngữ: Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Ngọc Đế là Đấng Tạo Hóa, tạo ra CKVT và vạn vật.

Đạo Cao Đài Ngọc Đế: Đạo Cao Đài của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế lập nên. (Lời Minh thệ)

CKVV: Càn Khôn Vạn vật.