忍辱

A: To bear patiently an affront.

P: Supporter avec patience un affront.

Nhẫn: Nhịn, chịu đựng. Nhục: nhơ nhuốc.

Nhẫn nhục là nhịn thua người ta và chấp nhận điều sỉ nhục, không có ý trả hận.

Nhẫn nhục phụ trọng: nhịn nhục được mới có thể gánh vác việc quan trọng.

Về đức tánh nhẫn nhục, Đức Khổng Tử có dạy ông Tử Trương như sau đây:

Tử Trương dục hành, từ ư Phu Tử, nguyện tứ nhứt ngôn, vi tu thân chi yếu.

Phu Tử viết:

Bách hạnh chi bổn, nhẫn chi vi thượng.

Tử Trương viết:

Hà vi nhẫn chi?

Phu Tử viết:

Thiên tử nhẫn chi, quốc vô hại,

Chư hầu nhẫn chi, thành kỳ đại,

Quan lại nhẫn chi, tấn kỳ vị,

Huynh đệ nhẫn chi, gia phú quí,

Phu phụ nhẫn chi, chung kỳ thế,

Bằng hữu nhẫn chi, danh bất phế,

Tự thân nhẫn chi, vô hoạn họa.

Tử Trương viết:

Bất nhẫn hà như?

Phu Tử viết:

Thiên tử bất nhẫn, quốc không hư;

Chư Hầu bất nhẫn, táng kỳ khu,

Quan lại bất nhẫn hình phạt tru,

Huynh đệ bất nhẫn, các phân cư;

Phu phụ bất nhẫn, tình ý sơ,

Tự thân bất nhẫn, hoạn bất trừ.

Tử Trương viết:

Thiện tai! Thiện tai! Nan nhẫn! Nan nhẫn!

Phi nhân bất nhẫn, bất nhẫn phi nhân.

Nghĩa là: Ông Tử Trương (học trò của Khổng Tử) muốn đi ra hành chánh (làm quan), từ tạ Đức Khổng Tử, cầu xin ban cho một lời làm cốt yếu cho việc tu thân.

Khổng Tử nói: - Gốc của trăm hạnh, nhẫn cao hơn hết.

Tử Trương nói: - Làm sao phải nhẫn?

Đức Khổng Tử nói:

Thiên tử mà nhẫn thì nước không sanh hại,

Chư Hầu mà nhẫn thì sẽ mạnh lớn thêm,

Quan lại mà nhẫn thì chức vị sẽ tăng tiến,

Anh em mà nhẫn thì gia đình giàu sang,

Chồng vợ mà nhẫn thì được trọn đời,

Bạn bè mà nhẫn thì tiếng tăm không mất,

Tự mình mà nhẫn thì không có hoạn họa.

Ông Tử Trương hỏi: - Không nhẫn sẽ ra sao?

Đức Khổng Tử nói:

Thiên tử mà không nhẫn thì nước trống không, hư hỏng,

Chư Hầu không nhẫn thì thân mình phải mất,

Quan lại không nhẫn thì sẽ bị trách cứ bằng hình phạt,

Anh em không nhẫn thì bị chia rẽ mỗi người một nơi,

Chồng vợ không nhẫn thì tình ý xa nhau,

Tự mình mà không nhẫn thì tai họa chẳng dứt.

Ông Tử Trương nói: - Phải lắm! Phải lắm! Khó nhẫn! Khó nhẫn! Chẳng phải người không biết nhẫn, chẳng nhẫn chẳng phải người.