Nho tông khai hóa
ID017595 - Tự Điển : Nho tông khai hóa 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần NH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

儒宗開化

Nho: Đạo Nho, có văn vẻ nề nếp, học trò. Tông: tôn giáo. Khai: mở ra. Hóa: thay đổi.

Nho tông khai hóa là Đức Khổng Tử mở ra Đạo Nho để giáo hóa nhơn sanh.

NG: Nho tông khai hóa, Văn Tuyên tư lộc....

NG: Nho Giáo, Kinh Nho Giáo.