Nhơn phi nghĩa bất giao
ID017622 - Tự Điển : Nhơn phi nghĩa bất giao 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần NH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

人非義不交

Nhơn: Người. Phi: không. Nghĩa: tình nghĩa. Bất giao: không giao thiệp, không làm bạn.

Nhơn phi nghĩa bất giao là người mà không có tình nghĩa thì không nên làm bạn.

Ông Khang Thiệu Tiết có nói:

Nhân phi nghĩa bất giao,

Vật phi nghĩa bất thủ,

Thân hiền như tựu chi lan.

Nghĩa là:

Người phi nghĩa chẳng nên làm bạn,

Vật phi nghĩa chẳng lấy.

Gần người hiền như đến cỏ chi cỏ lan.